Status Fundacji

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1

Fundacja nosi nazwę Fundacja MKL Dzieciom i w dalszej części niniejszego Statutu zwana jest „Fundacją”.

§2

Fundację ustanowiono na mocy aktu fundacyjnego, sporządzonego w formie aktu notarialnego, w dniu 08 września 2016 r. Akt sporządzono przed Andrzejem Piórkowskim – notariuszem w Siedlcach.

§3

1. Fundacja działa na podstawie odpowiednich przepisów prawa polskiego, a w szczególności na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 1991, nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.).

2. Nadzór prowadzi minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

§4

Fundacja posiada osobowość prawną.

§5

Siedzibą Fundacji są Siedlce.

§6

Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§7

Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§8

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną, w szczególności na rzez dzieci i młodzieży, w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

§9

Celami Fundacji są:

1) wspieranie i prowadzenie działalności w dziedzinie pomocy społecznej, w tym realizowanie programów przeciwdziałania uzależnieniom oraz integracji i aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem;

2) działania podtrzymujące tradycję naro¬dową i pielęgnujące polskość;

3) wspieranie i prowadzenie działań kulturalnych, zwłaszcza w zakresie edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego, w tym promocja kultury mniejszości narodowych i etnicznych;

4) wspieranie i prowadzenie działalności w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

5) wspieranie i prowadzenie działań mających na celu pomoc i zagospodarowanie czasu wolnego osobom niepeł¬nosprawnym, seniorom oraz kombatantom i osobom represjonowanym;

6) wspieranie i prowadzenie działalności sportowej, w szczególności upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu powszechnego i amatorskiego wśród dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych;

7) wspieranie i prowadzenie działalności turystycznej, krajoznawczej oraz związanej z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, zwłaszcza rajdów rowerowych i spływów kajakowych;

8) wspieranie i prowadzenie działań pogłębiających integrację europejską oraz rozwijanie międzynarodowej współpracy, w tym promocja Polski i pomoc Polakom za granicą;

9) wspieranie i prowadzenie działalności w dziedzinie ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego;

10) wspieranie i prowadzenie działalności w dziedzinie ratownictwa, bezpieczeństwa i ochrony ludności, obronności państwa oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i wojen w kraju i za granicą;

11) wspieranie i prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia;

12) wspieranie i prowadzenie działalności w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu;

13) wspieranie i prowadzenie działalności na rzecz rodziny, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka;

14) wspieranie i prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji oraz upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym mających na celu rozwój spo¬łeczności lokalnych;

15) działania na rzecz ochrony, wykorzystania i promocji potencjału rzek i jezior.

§10

Fundacja realizuje swe cele poprzez:

1) udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowywanie, wspieranie oraz wspomaganie osób i podmiotów realizujących powyższe cele;

2) organizowanie, finansowanie i prowadzenie sympozjów, spotkań, szkoleń i kursów, konkursów, imprez i innych przedsięwzięć których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami;

3) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowa¬dzących działalność w zakresie kultury, edukacji, nauki, zdrowia oraz opieki i wychowania dzieci i młodzieży;

4) organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności wydawniczej upowszech-niającej problematykę wchodzącą w zakres statutowych celów Fundacji;

5) pomoc materialną uczniom i studentom utalentowanym artystycznie znaj¬dujących się w trudnych warunkach materialnych lub życiowych oraz stwarzanie im, w miarę możliwości, warunków rozwoju ich talentów;

6) propagowanie informacji o bieżących i długofalowych celach Fundacji tak w kraju jak i zagranicą;

7) współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie obję¬tym celami Fundacji;

8) pomoc finansową i rzeczową dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia;

9) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia;

10) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycz¬nego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia ludzi;

11) inicjowanie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) prog¬ramów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące dzia¬łalność naukową, oświatową, kulturalną (także kultury fizycznej i sportu), ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy spo¬łecznej;

12) prowadzenie placówek z zakresu zdrowia, pomocy społecznej, pieczy zastępczej, edukacji i kultury;

13) działania na rzecz wspierania innych instytucji, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji;

14) prowadzenie działalności charytatywnej.

§11

Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną w następujących obszarach:

1) udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowywanie, wspieranie oraz wspomaganie osób i podmiotów realizujących powyższe cele;

2) organizowanie, finansowanie i prowadzenie sympozjów, spotkań, szkoleń i kursów, konkursów, imprez i innych przedsięwzięć których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami;

3) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowa¬dzących działalność w zakresie kultury, edukacji, nauki, zdrowia oraz opieki i wychowania dzieci i młodzieży;

4) organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności wydawniczej upowszech-niającej problematykę wchodzącą w zakres statutowych celów Fundacji;

5) pomoc materialną uczniom i studentom utalentowanym artystycznie znaj¬dujących się w trudnych warunkach materialnych lub życiowych oraz stwarzanie im, w miarę możliwości, warunków rozwoju ich talentów;

6) propagowanie informacji o bieżących i długofalowych celach Fundacji tak w kraju jak i zagranicą;

7) współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie obję¬tym celami Fundacji;

8) pomoc finansową i rzeczową dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia;

9) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia;

10) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycz¬nego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia ludzi;

11) inicjowanie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) prog¬ramów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące dzia¬łalność naukową, oświatową, kulturalną (także kultury fizycznej i sportu), ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy spo¬łecznej;

12) inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji.

§12

Fundacja prowadzi działalność odpłatną w następujących obszarach:

1) udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowywanie, wspieranie oraz wspomaganie osób i podmiotów realizujących powyższe cele;

2) organizowanie, finansowanie i prowadzenie sympozjów, spotkań, szkoleń i kursów, konkursów, imprez i innych przedsięwzięć których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami;

3) organizowanie kwest, zbiórek pieniężnych, itp. na cele Fundacji;

4) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowa¬dzących działalność w zakresie kultury, edukacji, nauki, zdrowia oraz opieki i wychowania dzieci i młodzieży;

5) pomoc materialną uczniom i studentom utalentowanym artystycznie znaj¬dujących się w trudnych warunkach materialnych lub życiowych oraz stwarzanie im, w miarę możliwości, warunków rozwoju ich talentów;

6) propagowanie informacji o bieżących i długofalowych celach Fundacji tak w kraju jak i zagranicą;

7) współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie obję¬tym celami Fundacji;

8) pomoc finansową i rzeczową dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia;

9) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia;

10) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycz¬nego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia ludzi;

11) inicjowanie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) prog¬ramów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące dzia¬łalność naukową, oświatową, kulturalną (także kultury fizycznej i sportu), ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy spo¬łecznej;

12) inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji.

§13

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel fundacji. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator.

§14

Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych lub samorządowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§15

Na majątek Fundacji składa się jej fundusz założycielski, wniesiony przez Fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w okresie jej działania.

§16

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działal¬ności mogą pochodzić w szczególności z:

1) funduszu założycielskiego;

2) darowizn, spadków, zapisów;

3) dotacji;

4) działalności odpłatnej i nieodpłatnej

5) zbiórek i imprez publicznych;

6) dochodów z majątku Fundacji;

§17

Darczyńca, spadkodawca, zapisodawca, albo podmiot przyznający do¬tację przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na realizację określonego celu Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzys¬tania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§18

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§19

Całość uzyskanych przez Fundację dochodów przeznaczana jest na realizację celów statutowych.

§20

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie władz oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§21

Obligatoryjnymi władzami Fundacji są Zarząd Fundacji.

§22

1. Do zadań Fundatora należy:

1) powoływania i odwoływanie członków Zarządu, oraz określenia ich wynagrodzenia;

2) powoływania i odwoływanie członków Rady Fundacji, w przypadku powołania;

3) podejmowanie decyzji o zmianie statutu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu,

4) podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji,

5) połączenia z inną fundacją.

2. Fundator podejmuje decyzje.

§23

1. W skład Zarządu wchodzi od jednej do pięciu osób.

2. Członkowie Zarządu powoływani są do dnia odwołania przez Fundatora.

3. Jeżeli Zarząd Fundacji składa się z jednej osoby, jest ona jednocześnie Prezesem Zarządu Fundacji.

4. W razie powołania więcej niż jednej osoby w skład Zarządu, Fundator powołuje Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.

5. Prezes Zarządu:

1) sprawuje nadzór i organizuje pracę Zarządu Fundacji;

2) zwo¬łuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu;

3) kieruje pracami Fundacji.

6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów członków Zarządu obec¬nych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Preze¬sa Zarządu.

7. Zarząd Fundacji może podejmować uchwały w formie elektronicznej, poprzez rozesłanie projektu uchwały mailem do wszystkich członków zarządu. Uchwałę uznaje się za podjętą, gdy większość zagłosuje „za”, niezależnie od ilości oddanych głosów, w terminie określonym przez rozsyłającego projekt.

§24

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:

1) ustąpienia członka Zarządu – ustąpienie staje się skuteczne w momen¬cie złożenia stosownej, pisemnej deklaracji przez ustępującego członka Zarządu na ręce Fundatora;

2) odwołania ze składu Zarządu przez Fundatora;

3) skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4) śmierci członka Zarządu.

§25

Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§26

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) przyjmowanie corocznych sprawozdań, w tym finansowego i merytorycznego;

2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

3) tworzenie placówek i spółek;

4) reprezentowanie przez każdego członka Zarządu jednoosobowo;

5) prowadzenie spraw pracowniczych;

6) podejmowanie wszelkich decyzji i prowadzenie wszelkich spraw związa¬nych z działalnością Fundacji nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji.

§27

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo niezależnie od liczby osób wchodzących w skład Zarządu, lub dwóch członków Zarządu łącznie.

Rozdział V

Postanowienia różne

§28

Fundacja może ulec likwidacji decyzją Fundatora. Decyzja o likwidacji Fundacji określa przeznaczenie środków pozosta¬łych po zakończeniu procesu likwidacji.

§29

Statut wchodzi w życie i obwiązuje od dnia wpisania Fundacji do Krajo¬wego Rejestru Sądowego.